Regulamin Sklepu Internetowego

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.dental-shop.pl,prowadzony jest przez:

 

AllDentPharm Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 61/67

91-222 Łódź

 

NIP 7292555339

KRS 0000214543

 

Ochrona danych

 1. Dane kontaktowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.dental-shop.pl, są przetwarzane przez AllDentPharm Sp. z o.o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź.
  Powierzone nam dane kontaktowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.1.    realizacji umowy

1.2.    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.dental-shop.pl

 1. Dane kontaktowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.dental-shop.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane kontaktowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.dental-shop.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Ceny dla klientów z zagranicy podawane są w kwotach netto.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dental-shop.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 4. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową (nie ma możliwości odbioru osobistego).

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.dental-shop.pl dostarczamy kurierem DHL.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

2.1.  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.2.  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie do momentu doręczenia.
 2. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

1.1.  Przed wydaniem towaru Klientowi:

1.1.1.    Przelew na rachunek bankowy AllDentPharm Sp. z o.o.

1.1.2.    Kartą kredytową

1.2.  W momencie odbioru towaru:

1.2.1.    Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 1. AllDentPharm Sp. z o.o.  może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez AllDentPharm Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji. Konieczne jest spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt.1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Procedury reklamacji, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je AllDentPharm Sp. z o.o. i ewentualne inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, AllDentPharm Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je AllDentPharm Sp. z o.o
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DHL (tel. 0 801 345 345, www.dhl.pl) na adres: ul. Św. Antoniego Padewskiego 5/7, 91-038 Łódź, na koszt firmy AllDentPharm Sp. z o.o. lub nie odbierać przesyłki.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku  zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 7. AllDentPharm Sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa AllDentPharm Sp. z o.o. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 2. AllDentPharm Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. Produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 5. Produkt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania produktu.
 6. Do produktu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 7. Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie AllDentPharm Sp. z o.o. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towaru został zakupiony w firmie AllDentPharm Sp. z o.o. i podlega naprawie gwarancyjnej.
 8. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku towar nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 9. Dział serwisu i RMA nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.
 10. Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

AllDentPharm Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 61/67

91-222 Łódź

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.dental-shop.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay